Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
31/05/2020
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng sau đây chi phối và áp dụng cho việc sử dụng của bạn và/hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ trang web nào của Farmapex, bao gồm các công ty con và công ty hình thành sau này (tất cả gọi chung là ‘Farmapex”).

Việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web Farmapex phải tuân theo những điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và tất cả các luật áp dụng, các qui chế, và/hoặc qui định. Farmapex có thể sửa đổi những Điều khoản sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo thêm bằng cách cập nhật việc bổ sung dữ liệu. Trang web Farmapex này chỉ dành cho người Việt Nam sử dụng. Việc truy cập và sử dụng trang web Farmapex chứng tỏ bạn chấp nhận những điều khoản này, và bạn đã 18 tuổi hoặc lớn hơn.

Miễn trừ bảo đảm và hạn chế trách nhiệm

Farmapex duy trì trang web này như là một dịch vụ cho cộng đồng Internet. Trang web Farmapex được thiết kế để cung cấp những thông tin tổng quát về những vấn đề được trình bày.

Farmapex sẽ sử dụng mọi nổ lực hợp lý để có thông tin chính xác và cập nhật trên trang web này, nhưng tất cả thông tin được cung cấp nguyên bản. Farmapex không bảo đảm hoặc đại diện về tính chính xác của các thông tin trình bày trên trang web Farmapex này và từ chối mọi bảo đảm, bày tỏ hay hàm ý, bao gồm bất cứ bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm luật pháp cho phép.

Ngoài ra, bất kỳ thông tin trình bày trên trang web Farmapex này vào một thời điểm cụ thể chỉ có thể chính xác trong thời điểm đó và Farmapex miễn trừ trách nhiệm phải cập nhật thông tin. Farmapex sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào dựa trên thông tin đã trình bày trên trang web này, và tất cả người sử dụng trang web này đều đồng ý rằng tất cả truy cập và sử dụng trang web Farmapex, và tất cả nội dung trình bày trên trang web là chấp nhận rủi ro cho mình.

Farmapex hoặc bất kỳ đại diện hoặc chi nhánh nào của mình cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp hay trực tiếp gây hậu quả nghiêm trọng phát sinh từ việc truy cập của người sử dụng, sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót trong nội dung của trang web.

Bất cứ thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà bạn chuyển đến cho Farmapex thông qua trang web này hoặc thư điện tử là trên cơ sở không bảo mật. Farmapex không hứa hẹn, bày tỏ hoặc hàm ý không sử dụng thông tin liên lạc hay tài liệu đó cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm sao chép, xuất bản, phát hành và đăng tải.

Thông tin y tế

Trang web Farmapex không, và không có ý định cung cấp tư vấn y tế, cũng như không cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng hợp lý bất cứ sản phẩm nào được sản xuất hoặc cung cấp bởi Farmapex, chi nhánh của nó, các công ty liên quan, hoặc đối tác nắm bản quyền, hoặc các đối tác liên doanh. Các thông tin sản phẩm trên trang web Farmapex hội đủ điều kiện đăng tải qua tham khảo thông tin kê đơn đầy đủ được FDA thông qua đối với từng sản phẩm cụ thể. Những thông tin được trình bày trên trang web này không được hiểu hoặc giải thích theo hướng thay thế lời khuyên y tế bởi bác sĩ hoặc cán bộ y tế. Điều quan trọng là bạn nên thảo luận việc lựa chọn cách điều trị và mọi thắc mắc có thể có với bác sĩ hoặc cán bộ y tế.

Tin tức và thông cáo báo chí

Trang web Farmapex chứa các thông tin, tin thời sự, và/hoặc tin tức đăng tải qua báo chí có nội dung xác thực và mang tính thời sự kể từ ngày thông tin, tin thời sự, tin tức báo chí, hoặc công bố. Farmapex không cập nhật tin tức báo chí nếu tin tức ấy chưa được công bố.

Sở hữu trí tuệ: Bản quyền và Thương hiệu

Tên và biểu tượng của Công ty TNHH Farmapex, và tên tất cả các sản phẩm, bất kể có hay không có biểu tượng thương hiệu gắn với các chữ lớn đều là thương hiệu của Farmapex, các chi nhánh, các công ly liên quan, hoặc đối tác nắm bản quyền hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có quy định khác. Nghiêm cấm việc sử dụng, sao chép hoặc tái lưu hành các thương hiệu này mà không có văn bản cho phép của Farmapex.

Toàn bộ nội dung trên trang web Farmapex, gồm hình ảnh hoặc bản văn đều được bảo hộ bản quyền. Xét về mặt thỏa thuận về những điều khoản và điều kiện này, Farmapex công nhận bạn được phép truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, không độc quyền, không được chuyển nhượng quyền. Bạn chỉ có thể tải xuống các tài liệu từ trang web này cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại, và không được sao chép, phân phát, tải xuống, sửa đổi, tái sử dụng, đăng tải lại trang web này, hoặc khai thác khác mà không có văn bản cho phép của Farmapex. Đó là chính sách của Farmapex thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình đến mức tối đa cho phép theo qui định của pháp luật. Việc sử dụng hoặc lạm dụng những thương hiệu, bản quyền này, hoặc các tài liệu khác, trừ những gì được cho phép ở đây, rõ ràng là bị cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, qui định và qui chế thông tin, và các qui định khác của pháp luật, qui chế và/hoặc các qui định.

Trang web của bên thứ ba

Trang web Farmapex có thể gồm các liên kết đến các trang web được duy trì và kiểm soát bởi những trang web khác. Farmapex không chịu trách nhiệm và không thường xuyên giám sát, thông qua, xem xét hoặc xác nhận các nội dung hay sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do các trang web này đưa ra.