Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
24/10/2020
Tin tức
Tin tức báo chí

Thông tin trong các trang tin tức này đúng hoặc mang tính thời sự chỉ kể từ ngày phát hành hoặc đăng tải tin cụ thể. Trust Farma Quốc tế không cập nhật tin tức báo chí nếu tin tức ấy chưa được công bố. Tin tức đăng tải có thể chứa những tuyên bố dự đoán tương lai. Kết quả thực tế có thể thay đổi đáng kể do các rủi ro thấy trước và không thấy trước cũng như các vấn đề không chắc chắn.


Yêu cầu truyền thông

Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với nhóm quan hệ công chúng bằng cách gọi số +84 (274) 3766 790 hoặc bấm vào đây để gửi yêu cầu truyền thông trực tuyến.