Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Những vị trí hiện tại còn thiếu

Lưu ý

Tất cả hồ sơ/lý lịch tự nguyện nộp qua trang web của chúng tôi hoặc tài khoản email cá nhân của các nhân viên Trust Farma Quốc tế được xem là tài sản của công ty và không phải trả lệ phí giới thiệu. Để là cơ quan tuyển dụng được ủy quyền/đơn vị tìm kiếm nhân sự cho Trust Farma Quốc tế, bất kỳ cơ quan hay đơn vị nào cũng phải có một thỏa thuận bằng văn bản chính thức và có mối quan hệ công việc với Bộ phận tìm kiếm nhân tài của Trust Farma Quốc tế và nộp hồ sơ thông qua hướng dẫn nộp đơn. Ngay cả đối với các cơ quan tuyển dụng được ủy quyền/ đơn vị tìm kiếm nhân sự, nếu không tuân thủ những hướng dẫn nộp đơn, Trust Farma Quốc tế sẽ không chi trả lệ phí giới thiệu.