Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Ban giám đốc

Ban Giám đốc Trust Farma Quốc tế gồm những cá nhân được nhiều người biết đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban giám đốc hoạt động tự chủ và độc lập trong việc giám sát thực hiện chiến lược, hoàn thành trách nhiệm được hội đồng thành viên ủy thác, và đảm bảo việc quản lý tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về đạo đức, tính minh mạch và sự công khai.

Ban Giám đốc của chúng tôi là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau về y học, hóa học, chiến lược kinh doanh, tài chính và kinh tế. Những chuyên gia này xem xét tất cả các quyết định kinh doanh quan trọng bao gồm những vấn đề mang tính chiến lược và quản lý. Mỗi thành viên trong Ban giám đốc, kể cả các giám đốc không điều hành, có thể tiếp cận đầy đủ bất kỳ thông tin nào liên quan đến công ty chúng tôi.

Các ủy ban được Ban giám đốc chỉ định tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, đưa ra các quyết định thuộc thẩm quyền đã giao cho họ và đưa ra những khuyến nghị cụ thể trình cho Ban giám đốc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ.